Ordenances fiscals

En aquest apartat podeu consultar les ordenances fiscals vigents. 

Darrera actualització: 02.03.2022 | 16:13

Documentació

pdf 00.Ordenança general de gestió i recaptació
736,81KB
pdf 01. Impost sobre béns immobles
608,84KB
pdf 02.Impost sobre vehicles de tracció mecànica
577,2KB
pdf 03. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
589,84KB
pdf 04.Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
609,9KB
pdf 05.Impost sobre activitats econòmiques
479,87KB
pdf 06. Impost Contribucions Especials
67,4KB
pdf 07. Taxa per expedició de documents administratius
549,46KB
pdf 08.Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
560,46KB
pdf 09.Taxa serv. d'interv. administr. en l'activ. dels ciutadans i les empr. a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració resp., així com pels controls post. al'inici de l'activ., controls periòdics i revisions periòd
129,63KB
pdf 10.Taxes per la prestació dels serveis de gestió de residus municipals
565,41KB
pdf 11. Taxa de clavegueram
35,46KB
pdf 12. Taxa de cementiri municipal
43,43KB
pdf 13. Taxa d'ocupació del subsòl
52,63KB
pdf 14.Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments de serveis d'interés general.
141,95KB
pdf 15. Taxa ocupació terrenys d'ús públic
37,58KB
pdf 16.Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a traves de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de merc
142,76KB
pdf 17.Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
125,7KB
pdf 18.Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
130,47KB
pdf 19. Taxa per a l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
419,87KB
pdf 20.Taxa per la prestació del servei de l'escola bressol.
135,04KB
pdf 21.Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat estàtica
132,94KB
pdf 22. Taxa per a l'utilització d'instal·lacions municipals
423,64KB
pdf 23.Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
142,02KB
pdf 24.Taxa per la llicència d'autotaxi
136KB
pdf 25. Taxa per a la prestació de serveis i ús de la piscina municipal
439,4KB
Darrera actualització: 02.03.2022 | 16:13