Ordenances fiscals

En aquest apartat podeu consultar les ordenances fiscals vigents. 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 10:14

Documents

00. Ordenança general de gestió i recaptació
736.81KB
01. Impost de béns immobles (IBI)
316.86KB
02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
577.2KB
03. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
301.84KB
04. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
551.36KB
05. Impost sobre activitats econòmiques
479.87KB
06. Impost Contribucions Especials
67.4KB
07. Taxa per expedició de documents administratius
549.46KB
08. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
560.46KB
09.Taxa serv. d'interv. administr. en l'activ. dels ciutadans i les empr. a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració resp., així com pels controls post. al'inici de l'activ., controls periòdics i revisions periòd
129.63KB
10. Impost Gestió de Residus
312.95KB
11. Taxa Clavegueram
181.02KB
12. Taxa de Cementiri Municipal
43.43KB
13. Taxa d'ocupació del subsòl
52.63KB
14.Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments de serveis d'interés general.
141.95KB
15. Taxa ocupació terrenys d'ús públic
37.58KB
16.Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a traves de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de merc
142.76KB
17.Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
125.7KB
18.Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
130.47KB
19. Taxa per a l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
419.87KB
21.Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat estàtica
132.94KB
22. Taxa ús instal·lacions i equipaments municipals
206.93KB
23.Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
142.02KB
24.Taxa per la llicència d'autotaxi
136KB
25. Taxa per a la prestació de serveis i ús de la piscina municipal
439.4KB
26. Reguladora rodatge de productes audiovisuals
486.58KB
Darrera actualització: 25.04.2023 | 10:14