S'obre la convocatòria del bar del Centre Esportiu Municipal “Maria Bosca” d’Òrrius per l’estiu de 2019

Dilluns, 18 de març de 2019 a les 00:00

Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Òrrius de data 19 de febrer de 2019 s’aprova l'adjudicació de la concessió de l’explotació del bar del Centre Esportiu Municipal “Maria Bosca” d’Òrrius durant la temporada d’estiu de 2019, que inclou el Plec de clàusules administratives particulars que el regiran.

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament d’Òrrius

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

Número d’expedient: 48/2019

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament d’Òrrius, Plaça de l’Església número 5, (08317) Òrrius.

Telèfon 97.797.14.55

Correu electrònic orrius@orrius.cat.

Perfil del contractant: http://www.orrius.cat/ajuntament/anuncis-i-resolucions/perfil-de-contractant/

2.- Objecte del contracte

Concessió administrativa de l’ús privatiu de l’explotació del bar del Centre Esportiu Municipal “Maria Bosca” d’Òrrius durant la temporada d’estiu de 2019. Que compren de l’1 de juny fins el dia 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert.

Subhasta electrònic: No

Criteris d’adjudicació: D’acord amb la clàusula  25 del Plec clàusules.

4.- Pressupost base de licitació:

Cànon d’explotació: 200 Euros/mes.

5.- Garanties exigides:

Provisional: Exempt (clàusula 27 del Plec)

Definitiva: Exempt (clàusula 27 del Plec)

6.- Requisits específics del contractista:

Classificació del contractista: No, d’acord amb l’article 77 de la LCSP

Solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional: S’haurà d’acreditar d’acord amb les condicions establertes en el Plec de clàusules. 

7.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

Quinze dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament, o sigui, fins el dilluns dia 8 d’abril de 2019, a les 13:00 hores.

Lloc de presentació: A les oficines de l’Ajuntament d’Òrrius.

8.- Obertura d’ofertes:

Data i hora: D’acord amb allò establert al Plec de clàusules administratives.   

L’alcalde

Jordi Rull i Claus

Darrera actualització: 20.03.2019 | 09:51