tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Sant Andreu (Foto: poblesdecatalunya)
// Sant Andreu (Foto: poblesdecatalunya)
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI. 1 SETEMBRE 2015.

Us notifico que per l’alcaldia d’aquest Ajuntament en data, 28/08/2015 , ha dictat el decret quina part dispositiva es la següent:

  Vist el Decret 174/2015, de 3 d’agost, de convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya publicat en el DOGC núm. 6927 de 4/8/2015, per al diumenge dia 27 de setembre de 2015, motiu pel qual cal efectuar dintre del termini legalment establert el sorteig de les meses electorals.

  Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

RESOLC

Primer: CONVOCAR sessió EXTRAORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 1 de setembre de 2015 , a las 20 hores, sota el següent ordre del dia:

ÀREA DE L’ALCALDIA

Únic.- Designació mitjançant sorteig públic dels membres de la mesa electoral única, per les Eleccions al Parlament de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 6927 de 4/8/2015, que tindran lloc el diumenge dia 27 de setembre de 2015 .

  Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.

Segon : NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia.

 

El secretari,

Ferran Martori Mas

Òrrius, 28 d’agost de 2015

Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona