tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Can Cunill (Foto: poblesdecatalunya)
// Can Cunill (Foto: poblesdecatalunya)
PLE EXTRAORDINARI DIJOUS 30 JULIOL

CONVOCATÒRIA DEL PLE

Us notifico que per l’alcaldia d’aquest Ajuntament en data, 27/7/2015, ha dictat el decret quina part dispositiva es la següent:

 

Vista la relació d’assumptes i llurs expedients que han de ser sotmesos a la consideració del proper ple extraordinari.

 

Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

 

RESOLC

Primer: CONVOCAR sessió EXTRAORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 30 de juliol de 2015, a las 19:00 hores, sota el següent ordre del dia:

 

Àrea d’alcaldia

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Àrea de Regim Interior

2. Proposar a la Generalitat de Catalunya les festes locals del municipi d’Òrrius per al 2016.

Àrea d’Urbanisme i Obres

 

3. Primera i única certificació d’obres en execució del projecte rehabilitació, millora i adequació a normativa de les instal·lacions (piscines) de la zona esportiva municipal d’Òrrius.

4. C ertificació final de la direcció facultativa de les obres rehabilitació, millora i adequació a normativa de les instal·lacions (piscines) de la zona esportiva municipal d’Òrrius.

5. Acta de recepció de les obres rehabilitació, millora i adequació a normativa de les instal·lacions (piscines) de la zona esportiva municipal d’Òrrius.

Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.

 

Segon: NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia.

Tercer : DONAR-NE publicitat mitjançant anunci inserit en el tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i en els llocs de costum.

El secretari,

 

Ferran Martori Mas

 

Òrrius, 27 de juliol de 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona