tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Carrer Major (Foto: poblesdecatalunya)
// Carrer Major (Foto: poblesdecatalunya)
PLE EXTRAORDINARI - SUPORT A LA CONSULTA DEL 9N

Us notifico que per alcaldia aquest Ajuntament en data, 18 de setembre de 2014 , ha dictat el decret quina part dispositiva és la següent:

 

Vista la moció de suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre sobre el futur polític de Catalunya presentat pels grups municipals de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Òrrius

 

Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

RESOLC

Primer: CONVOCAR sessió EXTRAORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 22 de setembre de 2014 , a las 20 hores, sota el següent ordre del dia:

 

Únic.- Moció de suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre sobre el futur polític de Catalunya presentat pels grups municipals de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Òrrius

 

Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.

Segon : NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia i la minuta de l’acta anterior.

 

El secretari,

Ferran Martori Mas

Òrrius, 18 de setembre de 2014

Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona