tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Can Cunill (Foto: poblesdecatalunya)
// Can Cunill (Foto: poblesdecatalunya)
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI. Dilluns 5 desembre.

Us notifico que per l’alcaldia d’aquest Ajuntament en data, 2 de desembre de 2016, ha dictat el decret quina part dispositiva es la següent:

Vista la relació d’assumptes i llurs expedients que han de ser sotmesos a la consideració del ple.

Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

RESOLC:

Primer:

CONVOCAR sessió ORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 5 de desembre de 2016,a las 20 hores, sota el següent

ORDRE DEL DIA:

 Àrea de l’Alcaldia

1. Aprovació acta de la sessió anterior

2. Despatx d’ofici.

3. Designar la sala de plens de la Casa de la Vila amb el nom de sala del plenari “Jaume Anglada i Balada”.

Àrea d’Hisenda i Personal

4. Expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el Pressupost municipal de 2016.

Àrea d’Urbanisme i Obres

5. Text refós del projecte de Modificació puntual núm. 1 del Text refós de la revisió de les Normes de subsidiàries del planejament d’Òrrius.

Àrea de Règim Interior

6. Donar compte de l’Informe emès per SOREA a petició de l’Ajuntament per donar resposta a l’Agencia Catalana de l’Aigua envers el litigi que sostenen amb ATLL.

Mocions grups municipals


7. Moció de suport al referèndum i al procés constituent.

8. Moció del món local en suport als 25 anys de la Marató de TV3.

Precs i preguntes

9. Precs i preguntes.

Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.

Segon: NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia i la minuta de l’acta anterior.

El secretari,

Ferran Martori Mas

Òrrius, 2 de desembre de 2016.

  Telèfons d’Urgència
Urgències sanitàries, extinció d’incendis i salvaments, seguretat ciutadana i

protecció civil: 112

Mossos d’Esquadra: 088 - 937418100 (Mataró)

Policia Local (Argentona): 93 797 13 13

ADF Serra de Marina (Federació): 937509863

Agents Rurals: 935 617 000 (Centre Control Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental)

Metges. Centre d’Atenció Primària: 93 756 10 92 (demanar cita prèvia)

Creu Roja Argentona: 93 797 16 56

Serveis Socials Bàsics d’Argentona i Òrrius: 937974900

SEMPRE d’Argentona (Servei Municipal de Promoció Econòmica): 937974900 - argentona.cat/sempre

ORGT Diputació Argentona (IMPOSTOS): 934729162

CAAD Maresme (Protectora Animals Argentona): 937974272

Deixalleria d’Argentona (obligatòria tarja identificativa): 937561448

Incidències Fecsa-Endesa (Llum): 902536536

Incidències Sorea (Aigua): 900304070

Taxi d’ Òrrius: 678192934

Farmàcia Cristina Écija: 93756 06 01. De dll a dv de 10 a 13h i de 17.15 a 19.30h/ ds de 10 a 13h

Ajuntament: 937971455/647916049.De dll a dv de 9 a 13h/dm i dj de 17 a 20h

Centre Cívic Can Mestres: 673130395. De dll a dv de 16 a 20h

                                                                       
 
                    
 
 
  Com arribar-hi?
com arribar?
Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona