tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Passeig de les Oliveres (Foto: poblesdecatalunya)
// Passeig de les Oliveres (Foto: poblesdecatalunya)
PLE EXTRAORDINARI DIMARTS 24 NOVEMBRE. SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS GENERALS 2015

CONVOCATÒRIA DEL PLE

Us notifico que per l’alcaldia d’aquest Ajuntament en data, 20 de novembre de 2015, ha dictat el decret quina part dispositiva es la següent:

Vist el Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, de convocatòria d’Eleccions a Corts Generals de l’Estat per al 20 de desembre de 2015, publicat en el BOE núm. 257 de 27/10/2015.

Atès que en el seu compliment, cal efectuar el sorteig públic per formar la Mesa única del Districte únic, Secció única d’aquest municipi d’acord amb el procediment que determina l’article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General vigent

Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

RESOLC:

Primer: CONVOCAR sessió EXTRAORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 24 de novembre de 2015 , a les 20 hores, sota el següent ordre del dia:

 

Àrea d’Alcaldia

1. Designació mitjançant sorteig públic dels membres de la mesa electoral única, per les Eleccions a Corts Generals de l’Estat convocades pel dia 20 de desembre de 2015.

Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.

Segon : NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia i la minuta de l’acta anterior.

 

El secretari,

Ferran Martori Mas

Òrrius, 20 de novembre de 2015.

Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona