tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// portada
Passeig de les Oliveres (Foto: poblesdecatalunya)
// Passeig de les Oliveres (Foto: poblesdecatalunya)
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI. 11 FEBRER 2015

Decret de l’alcaldia. Núm. 14 / 2016

Vista la relació d’assumptes i llurs expedients que han de ser sotmesos a la consideració del ple.

Vistos els articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.1.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

RESOLC:

Primer: CONVOCAR sessió EXTRAORDINÀRIA del ple de l’Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens de la Casa de la Vila el proper dia 11 de febrer de 2016, a las 20 hores, sota el següent ORDRE DEL DIA:

Àrea de l’Alcaldia

1. Aprovació acta de la sessió anterior

Àrea d’Hisenda i Personal

2. Aprovació del Pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’any 2016.

3. Aprovació dels Comptes de Gestió i Recaptació presentats per l’OGT de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2015.

4. Estat d’execució del Pressupost municipal corresponent al 4t. trimestre de 2015.

5. Recurs de reposició contra l’acord plenari de 10/12/2015 d’execució de l’aval de garantia prestat per Audet Promocions SA per incompliment de l’acord plenari de 10/9/2015 requerint-la d’enllestir les obres i serveis pendents d’executar en UA-1 “Can Jordi - Can Sant”.

Mocions grups municipals

6. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

Tanmateix, els membres que no puguin assistir-hi ho hauran de posar en coneixement de l’Alcaldia mitjançant la pertinent comunicació a la Secretaria municipal fent constar els motius que ho justifiquen.

Segon: NOTIFICAR-HO en forma a tots els regidors, adjuntant a la convocatòria l’ordre del dia i la minuta de l’acta anterior.

Així ho disposo i ho signo.

Jordi Rull i Claus Davant meu

Alcalde, Ferran Martori i Mas

Secretari

Òrrius, 8 de febrer de 2016

Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona