Mascareta obligatòria als mercats municipals

Divendres, 22 de maig de 2020 a les 00:00

En data 20 de maig es va publicar l'Ordre SND /422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de la mascareta durant la crisis sanitària de la COVID-19.

Us facilitem l'Ordre corresponent, i us recordem que a partir de la publicació d'aquesta, l'ús de mascareta serà obligatòria en el reinici de l'activitat dels mercats de venda no sedentària, tant per les persones paradistes com per la clientela, sempre i quan no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de dos metres.

MÉS INFORMACIÓ PER A PARADISTES

Així, mitjançant la present ordre es disposa, amb caràcter general, l'ús obligatori de mascaretes a persones de sis anys en endavant a la via pública, en espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a l'públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de, com a mínim, dos metres, sent recomanable el seu ús per a la població infantil d'entre tres i cinc anys.
S'exceptuen d'aquesta obligació a aquelles persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta i a aquelles on l'ús es trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat.
Així mateix, el seu ús no és exigible en el desenvolupament d'activitats que resultin incompatibles, com ara la ingesta d'aliments i begudes, així com en circumstàncies en què hi hagi una causa de força major o situació de necessitat.
El que preveu aquesta ordre s'ha d'entendre sense perjudici de la necessitat de seguir complint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància interpersonal, la higiene de mans i resta de mesures de prevenció.

 

Darrera actualització: 22.05.2020 | 13:02