Proves selectives per al nomenament d’un funcionari interí per cobrir una plaça de tècnic superior econòmic de l’escala d’Administració Especial (Grup A1) mitjançant el procediment concurs oposició lliure.

Dilluns, 25 de febrer de 2019 a les 00:00

RESULTAT DE LA SEGONA PROVA: CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

TRIBUNAL QUALIFICADOR

Proves selectives per al nomenament d’un funcionari interí per cobrir una plaça de tècnic superior econòmic de l’escala d’Administració Especial (Grup A1) mitjançant el procediment concurs oposició lliure

RESULTAT DE LA SEGONA PROVA: CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

El Tribunal dels temes relacionats en l'annex II del temari de les bases d’aquestes proves selectives, sobre coneixements en matèria d'administració local i coneixements específics del lloc de treball, ha interessat que en el termini d’una hora i mitja, els opositors desenvolupessin els temes següents:

33) L'elaboració i aprovació del Pressupost General: documents i annexos. El finançament de les inversions. La pròrroga pressupostaria.

59) Els recursos de les Hisendes Locals. Els tributs locals: principis i marc normatiu.

Finalitzada la prova, ha donat el resultat següent:

Rtre. entr.

Opositor

Qualificació

2018-E-RC-1093

RAA

8,00

En conseqüència, el Tribunal qualificador CONVOCA l’opositor  pel proper divendres dia 8 de març de 2019, a les 10 hores del matí, en la sala de plens de la Casa de la Vila per efectuar el cas pràctic i l’entrevista personal.

Òrrius, 25 de febrer de 2019

La secretaria del Tribunal,

Josefa Pallares i Puig

 

 

Darrera actualització: 26.02.2019 | 09:32