tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

Atenció al ciutadà / Registre Civil
 • Tràmits Registre Civil

   
  És un registre que depèn del Ministeri de Justícia, en el qual figuren inscrits tots els esdeveniments que succeeixen a partir del naixement d’una persona: emancipació, casament, separació o divorci si és el cas, i defunció.

  En el Registre Civil de residència es poden inscriure: els naixements, els matrimonis celebrats al mateix municipi i les defuncions ocorregudes al domicili, i també es poden tramitar expedients de filiació, de modificacions de nom i cognoms, d’adopcions, de rectificació d’errors en inscripcions, etc., encara que la inscripció principal sigui fora del municipi de residència.

  De la mateixa manera, es poden sol·licitar: fes de vida, duplicats del llibre de família, certificacions de naixement, matrimoni i defunció, etc.
   

  On es fa?: Presencialment a les oficines del Registre Civil, situades a l’ Ajuntament d’Òrrius.

  Què cal portar?: Instància del Jutjat de Pau sol·licitant la gestió en concret i la documentació que especifica en cada cas.
   
  Cost de la Tramitació: Cap
   
  Horari: Dijous de 17 a 20h

  Secretària:  Víctor De la Cruz Cuadrado
  Jutge de Pau: Joan Monteis i Cahís 
   
   
   
   
   
  on es fa:


   
 • Casament Civil

  Descripció:

  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament.

  Qui ho pot demanar?:

  Qualsevol persona.

  Quan?:

  Els casaments es poden celebrar durant tot l’any de dilluns a dissabte, havent de reservar el dia i hora de celebració al Registre Civil.

  Temps de tramitació:

  El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

  Documentació necessària:

  • -  Complimentar sol·licitud.
  • - Certificació literal de naixement actualitzada, expedida pel Registre Civil del lloc de naixement.
  • - Certificat de residència de l’Ajuntament de la població en què hagués estat resident durant els dos últims anys.
  • - En els casos de vidus, aportaran, amés dels documents indicats, certificació de l’anterior matrimoni i certificació del conjugue mort.
  • - En els casos de divorciats o de matrimonis anul·lats, aportaran, a més de la documentació anterior, certificació de matrimoni literal, amb la inscripció marginal de la sentència de divorci o nul·litat.
  • - Compareixeran, a més de la parella interessada, un testimoni (familiar o amic de qualsevol dels contraents) per a que manifesti, sota pena de falsetat, el seu convenciment conforme el projectat matrimoni no incorre en cap prohibició.- haurà d’aportar fotocòpia del seu DNI.
  • - Les persones de nacionalitat estrangera, hauran de presentar la documentació esmentada degudament legalitzada i , en cas de trobar-se en idioma estranger, traduïda per intèrpret jurat.
  • - També aportaran certificat del seu Consulat a Barcelona que acrediti: que consta inscrit en el domicili en que resideix, des de quan hi consta inscrit, l’estat civil en que figura, i si és necessària la publicació d’Edictes o proclames segons la seva Llei personal.
  • -  Així mateix fotocòpia del passaport o documents d’ identitat.
  • - Els menors de 14 a 16 anys, hauran d’obtenir prèviament, la dispensa de l’impediment de prohibició d’edat, tramitat en el Registre civil i que resoldrà el Jutjat de Família.
  • -  Els menors de 16 a 18 anys, podran ser emancipats per concessió dels seus pares o del que tingui la pàtria potestat i realitzada l’emancipació, sol·licitaran certificació literal del seu naixement amb inscripció marginal de la mateixa
  on es fa:


   
Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona