tancar Tancar googleMaps

Ajuntament d'Òrrius

// L‘Ajuntament / Perfil de Contractant

Perfil de Contractant

 

El Departament d’Economia i Coneixement, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent, i també dels operadors econòmics dels mercats públics, la Plataforma de serveis de contractació pública.

La Plataforma es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d’acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. A més, la Plataforma està plantejada com un sistema obert, que possibilita la incorporació d’altres administracions públiques de Catalunya, que poden, a més de publicar el seu perfil de contractant, disposar del conjunt de serveis que la Plataforma ofereix als operadors públics i als privats.

El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment de les empreses, disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l’accés a la informació com les relacions transaccionals segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública.

 

Finalment, tal com exigeix l’article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d’un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en el Text refós esmentat.


El president de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

Ajuntament d'Òrrius
Plaça de l'Església, 5. 08317 Òrrius
T. 93 797 14 55 / F. 93 756 06 73
NIF. P0815200A
diputació de barcelona