Ordenances Fiscals 2019

En aquest apartat podeu consultar les ordenances fiscals vigents. 

Darrera actualització: 31.05.2019 | 14:34

Documentació

pdf 00- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
219,99KB
pdf 01- OF- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
103,42KB
pdf 24 - OF - TAXA PER LA LLICÈNCIA D’ AUTOTAXI
34,81KB
pdf 02- OF- IMPOST DE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
68,61KB
pdf 03- OF- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
75,07KB
pdf 04- OF- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
96,63KB
pdf 05- OF- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
66,18KB
pdf 06- OF- GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
67,4KB
pdf 07 - OF-TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
44,11KB
pdf 08- OF - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
51,68KB
pdf 09- OF-TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L
47,32KB
pdf 10- OF - TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
79,69KB
pdf 11 - OF - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
35,46KB
pdf 12 - OF - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS
43,43KB
pdf 13 - OF - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
52,63KB
pdf 14 - OF - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
52,21KB
pdf 15 - OF - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
37,58KB
pdf 16 - OF - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRRE
44,39KB
pdf 17 - OF- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
27,79KB
pdf 18 - OF - TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES
33,99KB
pdf 19 - OF - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
36,38KB
pdf 20 - OF - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
34,96KB
pdf 21 - OF - TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I CONTROL DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA
36,48KB
pdf 22 - OF - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
39,23KB
pdf 23 - OF - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
44,71KB
pdf 25 - OF - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA, PISTES DE PÀDEL I TENNIS MUNICIPALS
38,73KB
Darrera actualització: 31.05.2019 | 14:34