Ordenances Fiscals 2018

Podeu consultar les ordenances fiscals d'aquest 2018 en els pdfs adjuntats. Per a més informació: ordenances fiscals

Darrera actualització: 30.01.2018 | 19:01

Documentació

pdf 25. Taxa per la prestació de serveis en la piscina, pistes de pàdel i tennis municipals
20,8KB
pdf índex Ordenances Fiscals 2018
10,06KB
pdf Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic i Municipals
204,78KB
pdf 1. Impost sobre Béns Immobles
90,96KB
pdf 2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
49,72KB
pdf 3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
44,58KB
pdf 4. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
75,7KB
pdf 5. Impost sobre Activitats Econòmiques
50,36KB
pdf 6. Ordenança Fiscal General Reguladora de Contribucions Especials
50,87KB
pdf 7. Taxa per Expedició de Documents Administratius
26,26KB
pdf 8. Taxa per Llicències o la Comprovació d'activitats Comunicades en matèria d'Urbanisme
35,96KB
pdf 9.Taxa per la prestació dels serveis d’Intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’i
31,79KB
pdf 10. Taxes per la prestació del servei de Gestió de Residus Municipals
41,12KB
pdf 11. Taxa pel Clavegueram
20,68KB
pdf 12. Taxa per prestació de Serveis de Cementiris
24,46KB
pdf 13. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
37,09KB
pdf 14. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
37,3KB
pdf 15. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
21,6KB
pdf 16. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
27,04KB
pdf 17. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
13,62KB
pdf 18. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
18,12KB
pdf 19. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
20,91KB
pdf 20. Taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol
17,8KB
pdf 21. Taxa per concessió de llicències i control de publicitat estàtica
21,61KB
pdf 22. Taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals
22,76KB
pdf 23. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
26,17KB
pdf 24. Taxa per la llicència d'autotaxi
17,75KB
Darrera actualització: 30.01.2018 | 19:01