Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Dijous, 1 d'agost de 2019 a les 00:00

Es fa públic que l'Ajuntament d'Òrrius ha dictat els següents acords i resolucions dels diferents òrgans competents en matèria de cartipàs municipals per al mandat 2019-2023

Consulta aquí l'equip del govern municipal.

Mitjançant l'acord de Ple Municipal d'11 de juliol de 2019 en el seu punt 2 pel que fa a les sessions ordinàries del ple:

Primer.- Que els plens ordinaris es celebrin amb una freqüència trimestral, i els extraordinaris es convoquin d'acord amb les necessitats de govern, o quan es donin les circumstàncies establertes a la legislació vigent.

Segon.- Que les sessions ordinàries tinguin lloc els segons dijous dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a dos quarts de vuit del vespre. En el cas que la data de celebració de la sessió s'escaigués en festiu o vigília assenyalada, la celebració es traslladarà al dijous següent.

 

Mitjançant l'acord de Ple Municipal d'11 de juliol de 2019 en el seu punt 3 pel que fa a la constitució de la Junta de Govern Local:

Primer: Constituir la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l'Ajuntament d'Òrrius a l'empara de l'article 20.1b de la LRBRL, que serà vigent mentre no s'acordi la seva expressa derogació.

Segon: La Junta de Govern Local estarà integrada per l'Alcalde i les dues persones que ocupin les tinences d'alcaldia i celebrarà les sessions ordinàries els tercers dijous de cada mes a dos quarts de vuit del vespre. Quan la data de la sessió s'escaigués en festiu o vigília assenyalada, aquesta tindrà lloc el dijous següent.

Tercer: Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves competències, les atribucions que el ple i/o l'alcaldia li deleguin, i aquelles altres que per llei li corresponguin.

Quart: Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions del ple recollides a l'article 22 de la LRBRL lletres:

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

Cinquè: Publicar el present acord en el BOP i en el DOGC sense perjudici de la seva efectivitat des de la seva aprovació.

 

Mitjançant l'acord de Ple Municipal d'11 de juliol de 2019 en el seu punt 6 pel que a fa a retribucions i dedicacions dels i les càrrecs electes:

Primer.- ATRIBUÏR a la senyora Roser Cuquet Giró una dedicació parcial del 75% de la jornada laboral amb un sou de 17.419,32 euros bruts anuals a pagar en 12 mensualitats de 1.451,61 euros bruts.

Segon.- APROVAR les quantitats a remunerar a la resta de càrrecs electes sense retribució en concepte d'assistències als òrgans col·legiats de la corporació:

Ple Municipal 150 €

Junta de Govern Local 130 €

Comissions Informatives 60 €

Tercer.- PUBLICAR aquesta informació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 

Mitjançant decret d'alcaldia 68/2019 de 2 de juliol de 2019 que fa referència al nomenament de tinences d'alcaldia i delegació de competències a la Junta de Govern:

Primer: NOMENAR les tinences d'alcaldia per aquest mateix ordre, a les persones, càrrecs electes de govern, que a continuació es relacionen:

1a. Tinenta d'alcalde: Glòria Mateo Cuquet

2n. Tinent d'alcalde: Pere Puig i Vila.

Correspon als i les tinents d'alcalde en l'ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves funcions, en el casos d'absència, malaltia o impediment que m'impossibiliti per l l'exercici de les meves atribucions, així com en els supòsits de vacant fins que prengui possessió la nova presidència-alcaldia de la corporació.

Quan m'absenti del terme municipal per més de 24 hores sense haver conferit delegació, o quan per causa imprevista m'hagués resultat impossible atorgar-la, em substituirà en la totalitat de les meves funcions el o la tinenta d'alcalde a qui correspongui, donant-ne compte a la resta de la Corporació. Igualment, quan durant la celebració d'una sessió hagués d'abstenir-me d'intervenir, en relació amb algun punt concret d'aquesta, conforme disposa l'article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, em substituirà automàticament en la presidència d'aquesta el o la tinenta d'alcalde a qui correspongui.

Segon: APROVAR l' Organigrama polític en els temes següents:

1.- Àrea d'Hisenda, Patrimoni, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Transparència:

Subàrea d'hisenda, patrimoni, recursos humans i transparència: Té atribuïts els afers d'ordre pressupostari, fiscal, financer i patrimonial, així com la gestió del personal funcionari, laboral i eventual al servei de l'Ajuntament. També s'encarrega de vetllar per la transparència i la informació pública.

Subàrea de Promoció econòmica i turisme. Es la que s'encarregarà de projectar el municipi a l'exterior mitjançant la organització d'esdeveniments que milloren les expectatives del municipi en aquest aspecte així com la millora i la promoció de l'economia local.

2.- Àrea d'Urbanisme, Règim Interior i Atenció al ciutadana:

Subàrea d'Urbanisme: Comprèn l'activitat urbanística dintre del terme municipal pel que fa al Planejament urbanístic i règim del sòl.

Subàrea de regim interior, comprèn les tasques pròpies de règim interior dels municipis: Coordinació amb la policia estatal i autonòmica, protecció civil, pla de prevenció d'incendis, subvencions; horaris de comerç i qualsevol altra no assignada expressament a les demés àrees.

Subàrea d'atenció ciutadana, que té com a finalitat potenciar la participació ciutadana en l'activitat municipal així com rebre suggeriments i canalitzar les queixes de la ciutadania que permeti donar solucions.

3.- Àrea de salut pública i benestar social:

Subàrea de salut pública: gestionar els serveis sanitaris d'àmbit municipal. Dispensari municipal i gestió del cementiri municipal.

Subàrea de benestar social: la gestió integral dels serveis socials i la coordinació amb les demés administracions implicades; així com el padró municipal de beneficència.

4.- Àrea de Serveis, Obres publiques i Medi Ambient:

Subàrea de Serveis: Entreteniment i neteja de dependències municipals, vies públiques, parcs, jardins i zones verdes. Gestió del servei d'enllumenat públic, clavegueram i control del servei subministrament d'aigua potable i del servei de recollida d'escombraries i voluminosos. Transport públic. Correus.

Subàrea d'Obres Públiques: Comprèn l'activitat urbanística dintre del terme municipal en l'execució de l'obra urbanitzadora pública i el foment i intervenció de l'exercici de les facultats dominicals relatives a l'ús del sòl i edificació.

Subàrea de medi ambient: Comprèn la gestió integral del medi ambient que sigui de competència municipal i la coordinació amb l'administració estatal i autonòmica. Contaminació acústica i contaminació lumínica. Neteja de lleres públiques. Llicències mediambientals i d'activitats.

5.- Àrea d'Educació i Telecomunicacions i Innovació Tecnològica:

Subàrea d'Educació: Funcionament de l'escola pública “CEIP Francesc Macià” i l'escola de bressol municipal “Les Orenetes”, col·laboració i cooperació amb el Departament d'Educació de la Generalitat, claustre de professors/es i les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes.

Subàrea de Telecomunicacions i Innovació Tecnològica: Gestionar i coordinar l'acció municipal amb les demés institucions i entitats del país per millorar les prestacions d'aquest servei públic dintre del municipi.

6.- Àrea de Cultura, Esports i Joventut:

Subàrea de cultura: El desplegament de qualsevol activitat orientada al desenvolupament cultural del poble, així com prestar la necessària col·laboració a les associacions culturals del municipi. Organitzar la festa major d'estiu i hivern, així com prestar suport tècnic i econòmic d'altres festes o esdeveniments populars que s'organitzin.

Subàrea d'Esports: Comprèn totes aquelles actuacions orientades a fomentar el coneixement i pràctica de l'esport en el municipi

Subàrea de Joventut: Comprèn la gestió de totes aquelles activitats de dinamització juvenil dins del municipi.

Tercer: 3.1.- Nomenar regidors/es delegats/es de les diferents àrees d'actuació municipal abans esmentades a les següents persones:

1. Àrea d'Hisenda, Patrimoni, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Transparència: Carme Garcia Buils.

2. Àrea d'Urbanisme, Règim interior i Atenció ciutadana: Jordi Rull Claus.

3. Àrea de Salut Pública i Benestar Social: Roser Cuquet Giró

4. Àrea de Serveis, Obres publiques i Medi Ambient: Pere Puig Vila.

5. Àrea d'Educació, Telecomunicacions i Innovació Tecnològica: Jordi Albets Porta.

6. Àrea de Cultura, Joventut i Esports: Glòria Mateo Cuquet

3.2.- Les facultats delegades són les de preparar propostes d'actuació i de dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i activitats relacionades amb les àrees assignades. Tanmateix, cap d'aquestes delegacions portaran aparellades les facultats de resoldre definitivament expedients, dictar actes administratius que afectin terceres persones, contraure obligacions en nom de la corporació o autoritzar despeses.

3.3.- Les delegacions conferides a través d'aquesta resolució en favor dels regidors/es anteriorment designats es consideraran efectives a partir de l'endemà de la seva signatura i fins que s'acordi la seva modificació o revocació.

Quart. DELEGAR en la Junta de Govern Local les funcions i competències d'alcaldia referents a la gestió de despeses del pressupost de l'article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la facultat de dictar actes administratius que afectin terceres persones, i les competències delegables recollides a l'article 21 de de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local pel que fa a: d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i la rendir comptes, de conformitat amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Aquestes competències tindran efecte l'endemà del Ple que aprovi el cartipàs municipal i en cas que quedi aprovada la creació potestativa de la Junta de Govern Local.

Cinquè: DONAR-NE compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri; notificant-la personalment a tots els interessats, i publicar-la al Butlletí Oficial de la província als efectes legals corresponents, sense perjudici que la seva efectivitat serà a partir del dia següent de la seva adopció.

 

Òrrius, 24 de juliol de 2019

 

Jordi Rull i Claus

President

Darrera actualització: 01.08.2019 | 08:56