Anunci d'aprovació de les bases reguladores per a la convocatòria de personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Òrrius i la creació d'una borsa de treball.

Dilluns, 9 d'abril de 2018 a les 00:00

Ja han sortit publicades les bases per a la convocatòria de personal funcionari interí de l'Ajuntament.

La present convocatòria té per objecte la provisió pel sistema de concurs- oposició de la plaça de funcionari interí, tècnic/a superior econòmic/a de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic superior, grup A1, segons els articles 76 i 77 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El procés selectiu regulat en aquestes bases es configura com un procediment àgil que respecta els principis d'igualtat, mèrit i capacitat regulats a l'article 10.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com a l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

Darrera actualització: 10.05.2018 | 17:38