Proves selectives per al nomenament d’un funcionari interí per cobrir una plaça de tècnic superior econòmic de l’escala d’Administració Especial (Grup A1) mitjançant el procediment concurs oposició lliure.

Divendres, 22 de febrer de 2019 a les 00:00

RESULTATS DE LA PRIMERA PROVA. 

Ha consistit en respondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes sobre el contingut de l'annex I del temari, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és la correcta.

El tribunal ha fixat el temps per realitzar l’exercici en una hora. Les respostes correctes es puntuant amb 0,20 punts  i  les equivocades de manera negativa amb 0,10 punts; les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no s’han tingut en compte.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts i per aprovar serà necessari obtenir la qualificació mínima de 5 punts. aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori.

Finalitzada la prova, dona el resultat següent:

Rtre. entr.

Opositor

Qualificació

2018-E-RC-1093

RAA- DNI núm.  46.698.824-S

5,10

2018-E-RC-1076

RSR- DNI núm.  39.411.079-G

3,10

En conseqüència, només supera la prova l’opositor RAA, que queda convocat personalment i a la pagina web per a les 11:30 hores per efectuar la segona prova teòrica.

La secretària del Tribunal,

Josefa Pallares i Puig

Darrera actualització: 22.02.2019 | 13:17