Anunci sobre aprovació de la convocatòria i les bases de selecció de personal funcionari interí, tècnic superior econòmic, grup A1

Dimecres, 21 de novembre de 2018 a les 00:00

El ple de l'Ajuntament d'Òrrius, en sessió celebrada en data 25 d'octubre de 2018, ha aprovat les Bases reguladores que han de regir la convocatòria de selecció de personal funcionari interí, tècnic A1, de l'Ajuntament d'Òrrius i la creació d'una borsa de treball.

A continuació es publiquen íntegrament les bases esmentades i s'informa que el termini per presentar les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 21.11.2018 | 10:31