38ena Mostra Literària del Maresme 2021

Bases de participació a la mostra comarcal de prosa i poesia - Òrrius

Termini de presentació d'obres a l'Ajuntament d'Òrrius: 25 de juny 2021

DESCARREGA'T QUÍ LES BASES

La Mostra Literària del Maresme és un concurs de prosa i poesia en català que convoca anualment el Consell Comarcal del Maresme des del 1984. El certamen està obert a les persones que viuen o tenen algun vincle acreditat amb els municipis de la comarca que hi participen.

CONCURS LITERARI COMARCAL DE PROSA I POESIA.

PREMI ORDINARI

1. PARTICIPANTS

1.1 Els municipis participants seran els que signin el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Maresme.

1.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme en algun dels municipis citats al punt. En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb el municipi.

1.3 Hi ha sis grups de modalitat poesia i sis grups de modalitat prosa, repartits de la següent manera:

Grup A: de 6 a 8 anys.

Grup B: de 9 a 11 anys.

Grup C: de 12 a 14 anys.

Grup D: de 15 a 18 anys.

Grup E: de 19 a 25 anys.

Grup F: a partir de 26 anys.

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat dels participants el 30 d’abril del 2021.

1.4 Els participants només podran presentar una obra per modalitat i a un municipi. En cas contrari seran desqualificats.

2. OBRES CONCURSANTS

2.1 El tema és lliure.

2.2 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase local.

2.3 Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.

2.4 L’extensió màxima, per les obres de la modalitat de prosa i poesia dels grups A, B i C és de 5 cares de DIN-A4 o equivalent. L’extensió màxima, per les obres de la modalitat de prosa i poesia dels grups D, E i F és de 15 cares de DIN-A4 o equivalent.

2.5 Preferiblement els treballs han de ser escrits en Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts o equivalent.

3. PLIQUES

3.1 Les obres s'han de presentar en format digital a l'Ajuntament d'Òrrius a través d'una instància genèrica al registre electrònic , d’acord amb les especificacions incloses en cada convocatòria anual.

3.2 Les obres han d’especificar a l’inici del text:

- XXXVIII Mostra Literària del Maresme

- Títol

- Pseudònim o lema

- Data de naixement

- Grup i categoria

3.3 Cada ajuntament enviarà un llistat acompanyant els treballs on s’indiqui (Annex1)

- XXXVIII Mostra Literària del Maresme

- Municipi on es presenta

- Títol

- Pseudònim o lema

- Nom i cognoms de l’autor

- Data de naixement

- Adreça, telèfon i adreça electrònica

- Grup i categoria

I com a documentació annexa, en el cas dels grups D, E i F

- Fotocòpia del DNI/NIE/PASS.

4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

4.1 El municipi amfitrió enguany serà Teià. Aquest serà el responsable de l’organització i finançament de l’acte de lliurament dels premis, que haurà de tenir el vistiplau del Consell Comarcal del Maresme.

4.2 Els treballs escollits pels ajuntaments participants es presentaran al Consell Comarcal del Maresme abans del 7 juliol del 2021 i a l’Ajuntament d’Òrrius abans del 25 de juny.

4.3 El màxim d’obres que s’acceptaran per municipi participant és de dues obres per cada grup i modalitat (primer i segon premi). El nombre màxim d’obres presentades per cada municipi és de vint-i-quatre. En el cas que és superi el màxim admès, es retornaran les obres per tal que s’enviï el nombre indicat.

4.4 En cas que un ajuntament no hagi organitzat la fase local, serà la regidoria de cultura, o aquella que determini el propi ajuntament, la que haurà de fer la selecció dels treballs presentats.

5. PREMIS

5.1 Els premis de la fase comarcal de la Mostra Literària consistiran en un primer premi i un segon premi, per cada grup i modalitat.

5.2 Els grups A, B i C, rebran un val per bescanviar per llibres i els premis D, E i F rebran un premi econòmic en metàl·lic.

5.3 Els imports referents dels premis son els següents:

Tots els premis a partir de 300€ estan subjectes a una retenció del 19% de IRPF.

6. PREMI EXTRAORDINARI DE MICRORELATS

6.1 Els municipis participants seran els que signin el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Maresme.

6.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme en algun dels municipis citats al punt 6.1. En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb el municipi.

6.3 Aquest premi no preveu categories per edat dels participants.

6.4 Els participants només podran presentar un microrelat, i a un municipi. En el cas contrari seran desqualificats.

6.5 El tema és lliure i només s’acceptaran relats de fins a 140 caràcters, amb espais inclosos, redactats en català, tant en poesia com en prosa. No estan permesos els truncaments de paraules ni les abreviacions.

6.6 Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase local.

6.7 Les obres s’han d’enviar en format digital a l'Ajuntament d'Òrrius a través d'una instància genèrica al registre electrònic.

6.8 Les obres han d’especificar a l’inici del text:

- XXXVIII Mostra Literària del Maresme. Premi extraordinari de Microrelats

- Títol

- Pseudònim o lema

- Data de naixement

6.9 Cada ajuntament enviarà un llistat acompanyant els treballs on s’indiqui (Annex2)

- XXXVIII Mostra Literària del Maresme. Premi extraordinari de Microrelats

- Municipi on es presenta

- Títol

- Pseudònim o lema

- Nom i cognoms de l’autor

- Data de naixement

- Adreça, telèfon i adreça electrònica

- Grup i categoria

I com a documentació annexa, en el cas dels majors d’edat

- Fotocòpia del DNI/NIE/PASS.

6.10 Els treballs escollits pels ajuntaments participants es presentaran al Consell Comarcal del Maresme abans del 7 juliol del 2021 i a l’Ajuntament d’Òrrius abans del 25 de juny.

6.11 Cada ajuntament podrà presentar a la fase comarcal fins a cinc microrelats.

6.12 En cas que un ajuntament no hagi organitzat la fase local, serà la regidoria de cultura, o aquella que determini el propi ajuntament, la que haurà de fer la selecció dels treballs presentats.

6.13 Cada ajuntament organitzador atorgarà els premis que consideri a nivell local. El premi de la fase comarcal de la Mostra Literària consistirà en un únic premi.

6.14 El premi extraordinari de microrelats rebrà un premi econòmic en metàl·lic de 400€ en el cas dels adults o el mateix import en un val bescanviable per llibres en el cas que el guanyador sigui menor d’edat.

Tots els premis a partir de 300€ estan subjectes a una retenció del 19% de IRPF.

7. PREMI EXTRAORDINARI DE RELATS BREUS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

7.1 Els municipis participants seran els que signin el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Maresme.

7.2 Els participants han de poder acreditar que viuen habitualment al Maresme en algun dels municipis citats al punt. En cas de no ser així, caldrà especificar el tipus de vincle amb el municipi.

7.3 Aquest premi no preveu categories per edat dels participants.

7.4 Els participants només podran presentar un relat breu, i a un municipi. En el cas contrari seran desqualificats.

7.5 Les obres poden ser individuals o en grup, sempre que s’acrediti la discapacitat intel·lectual de l’autor/a o autors/es.

7.6 El tema es lliure i les obres han de ser originals, escrites en català i inèdites quan es presentin a la fase local.

7.7 S’acceptaran obres tant de prosa com de poesia i il·lustrades amb qualsevol tècnica.

7.8 Les obres s’han d’enviar en format digital a l'Ajuntament d'Òrrius a través d'una instància genèrica al registre electrònic.

7.9 L’extensió màxima per les obres és de 4 cares de DIN-A4, en Times New Roman 12 i espai entre línies 1,5 punts. Aquesta extensió i recomanació tipogràfica és a títol orientatiu.

7.10 Les obres han d’especificar a l’inici del text:

- XXXVIII Mostra Literària del Maresme. Premi extraordinari de relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual

- Títol

- Pseudònim o lema

- Data de naixement

7.11 Cada ajuntament enviarà un llistat acompanyant els treballs on s’indiqui (Annex3)

- XXXVIII Mostra Literària del Maresme. Premi extraordinari de relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual

- Municipi on es presenta

- Títol

- Pseudònim o lema

- Nom i cognoms de l’autor

- Data de naixement

- Adreça, telèfon i adreça electrònica

- Grup i categoria

I com a documentació annexa

- Fotocòpia del DNI/NIE/PASS de tots els autors/res en el cas de ser majors d’edat

- Certificat oficial de discapacitat intel·lectual de tots els autors/res

7.12 Els treballs escollits pels ajuntaments participants es presentaran al Consell Comarcal del Maresme abans del 7 de juliol del 2021.

7.13 Cada ajuntament podrà presentar a la fase comarcal fins a tres obres.

7.14 En cas que un ajuntament no hagi organitzat la fase local, serà la regidoria de cultura, o aquella que determini el propi ajuntament, la que haurà de fer la selecció dels treballs presentats.

7.15 Cada ajuntament organitzador atorgarà els premis que consideri a nivell local. El premi de la fase comarcal de la Mostra Literària consistirà en un únic premi.

7.16 El premi extraordinari de relats breus per a discapacitats intel·lectuals rebrà un premi econòmic en metàl·lic de 400€ en el cas dels adults o el mateix import en un val bescanviable per llibres en el cas que el guanyador sigui menor d’edat. Tots els premis a partir de 300€ estan subjectes a una retenció del 19% de IRPF.

8. JURAT I TRÀMIT

8.1 El jurat de la fase local serà nomenat per l’ajuntament que convoca el premi, i serà el què qualifiqui les obres a nivell local.

8.2 El jurat de la fase comarcal estarà format per dues persones designades pel Consell Comarcal i per dues persones més, designades per l’ajuntament amfitrió. Els quatre membres del jurat seran persones vinculades al món literari de la comarca del Maresme.

8.3 Serà responsabilitat del jurat:

- Elaborar el veredicte que es recollirà en una acta

- Rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases de la convocatòria

- Concedir accèssits

- Declarar desert un premi

8.4 El jurat trametrà l’acta del veredicte al Consell Comarcal del Maresme, el qual serà vinculant per l’òrgan resolutori. El Consell Comarcal comunicarà als municipis participants els guanyadors.

8.5 L’ajuntament amfitrió determinarà el lloc i l’hora de l’acte públic de lliurament de premis i ho comunicarà als ajuntaments participants.

9. PUBLICACIÓ I CONSERVACIÓ

9.1 Les obres guanyadores seran publicades en una primera edició i els seus autors tindran dret a un exemplar gratuït d’aquesta publicació.

9.2 La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. El Consell Comarcal del Maresme es reserva el dret a fer una primera publicació i reproduir les obres, totalment o parcial, en publicacions posteriors o en edicions pròpies del Consell Comarcal del Maresme, així com al web: www.ccmaresme.cat, sempre fent-ne referència a l’autor.

9.3 Les obres guanyadores es conservaran a l’Arxiu Comarcal del Maresme, amb seu a l’edifici de Can Palauet. Carrer d’en Palau, 32 08301 de Mataró

10 ALTRES DISPOSICIONS

10.1 Els accèssits seran publicats al llibre recull de les obres, però no disposaran de premi.

10.2 Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a tercers (plagis, danys morals, etc...)

10.3 Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que esdevingui durant el procés normal de la Mostra Literària del Maresme, la resolució dels quals no estiguin previstos en aquestes bases, seran resolts pels membres del jurat de la Mostra amb el suport dels tècnics del Consell Comarcal.

10.4 En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, s’informa que el Consell Comarcal del Maresme com a responsable del tractament de les dades dels participants de la Mostra Literària, tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat que corresponguin.

Les dades facilitades seran tractades legítimament en base al consentiment prestat pels escriptors/res participants en inscriure’s a la Mostra i en compliment de les funcions públiques pròpies de l’entitat, per gestionar la inscripció, participació i comunicacions amb els participants a la Mostra. Les dades no seran cedides a tercers, excepte les dades dels guanyadors que seran difoses públicament.

Un cop finalitzada la Mostra les seves dades seran conservades únicament per al compliment de les normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, però no seran utilitzades per a cap altra finalitat.

Les persones interessades, en cas de desitjar-ho, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament davant del Consell Comarcal del Maresme de forma presencial per instància genèrica a la plaça Miquel Biada,1 (08301) Mataró o bé ho podran fer telemàticament per instància genèrica a la seu del Consell Comarcal del Maresme, al següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/ccmaresme/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.

Així mateix, en cas que els participants considerin que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats, podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

10.5 El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.

Darrera actualització: 10.05.2021 | 14:59
Darrera actualització: 10.05.2021 | 14:59